ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων.

 

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 

  • • Σύνταξη του τεχνικού φακέλου για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.
  • • Μελέτες Οργάνωσης και Λειτουργίας για τη χορήγηση Άδειων Συλλογής, Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων.
  • • Έρευνα και έγκριση της χωροθέτησης της μονάδας.
  • • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • • Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης με τα οδικά δίκτυα.
  • • Μελέτη πυροπροστασίας.
  • • Προμελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων για τη χορήγηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.
  • • Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαντολλογικών Όρων.
  • • Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων για τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης Λυμάτων.
  • • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.